Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

Přijímací řízení - pedagogické lyceum

Přijímací řízení (schůzka s přijatými uchazeči) se koná 2. 5. 2018 v 16 hodin.

Výsledky přijímacího řízení

R o z h o d n u t í

Podle ustanovení § 59, § 60 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

se žák s registračním číslem  p ř i j í m á

ke střednímu odbornému vzdělávání na střední škole, jejíž činnost vykonává Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o., Chrudim, Víta Nejedlého 482, od 1. září 2018 do I. ročníku oboru vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – denní forma vzdělávání.

reg.číslo    body                             reg.číslo    body

182018      85                                  172018      51

022018      74                                  192018      51

222018      71                                  012018      50

072018      71                                  032018      49

062018      70                                  082018      48

142018      65                                  232018      47

292018      59                                  152018      46

122018      59                                  092018      43              

1012018    59                                  262018      37

272018      57                                  202018      36

112018      56                                  252018      35

052018      56                                  242018      32

212018      55                                  162018      25

282018      55

132018      54                                                    

042018      54                                                    

O d ů v o d n ě n í

Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení.

Poučení

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Mgr. Martin Slezáček

zastupující ředitel školy

 

Adresa školy

Bohemia - Hotelová škola a Střední škola a Základní škola s.r.o.
Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim

Nutné specifikovat na přihlášce:           

  • Pedagogické lyceum - ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)
  • Pedagogické lyceum - ŠVP Humanitní studia  (humanitní zaměření)

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

1. března 2018.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 

1. termín   12.4.2018
2. termín   16.4.2018
náhradní termíny  10. a 11.5.2018

školní přijímací zkoušky se nekonají

Dalšími kritérii pro přijetí budou výsledky dosažené na základní škole, které můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru, dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu, zájem o obor dokladovaný ze základní školy, výsledky žáka dosažené na základě odborných či zájmových činností.

Po posouzení výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27. 4. 2018. 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem  je  konzultovat  s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit  představy  o  dalším  uplatnění  v  oborech, které  nabízí  naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro školní rok  2018/19.

Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
469 630 249, 733 712 599.

Pedagogické lyceum – sportovní zaměření, školné 17 500,-/rok

Obor je specifický sedmi hodinami tělesné výchovy týdně ve všech ročnících studia. Jednotlivé třídy jsou zaměřené na kopanou a ostatní sporty (v případě kapacitní potřeby takto lze dělit i v rámci jedné třídy). Chlapci, kteří mají fotbalovou výkonnost na úrovni celostátních soutěží mohou pokračovat v tréninkovém procesu a aktivní fotbalové činnosti ve Sportovním centru mládeže MFK Chrudim, které je se školou personálně propojen. Žáci jiných sportovních odvětví po ukončení výuky pokračují v mimoškolních aktivitách ve svých sportovních oddílech či jiné zájmové činnosti. V prvním ročníku jsou v učebním plánu zastoupeny i další výchovné předměty (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova). Právě taková skladba předmětů umožňuje sportujícím žákům pozvolný přechod k plnění nároků středoškolského studia a zároveň se mohou kvalitně věnovat vlastní sportovní specializaci. 

V rámci školného hradí škola žákům exkurzi na špičkové profesionální utkání v kopané (např. ligové utkání nebo finále poháru ČMFS).

Ve druhém ročníku hradí škola náklady na kurz pro rozhodčí kopané „Licence M“ včetně studijních materiálů.

Ve třetím ročníku hradí škola exkurzi do Prahy (náplní je návštěva planetária a výtvarné výstavy). Školou je hrazen i  kurz pro tělovýchovné zdravotníky.

Ve čtvrtém ročníku hradí škola exkurzi do divadla v Praze (kromě vstupenky na představení).

V rámci spolupráce s MFK Chrudim pořádáme lyžařský kurz zároveň jako zimní soustředění, aby rodičům nevznikaly další náklady.

V každém ročníku studia je zastoupena výuka plavání (vždy jedenkrát týdně, po celou dobu studia, zcela hrazena školou).

V nabídce jsou také kurzy hrazené rodiči žáků navíc, avšak v zajímavých cenových relacích tzn. podstatně levnější než u zprostředkovatelských organizací (kurz pro plavčíky, maséry, fotbalové trenérské licence - až po „Licenci B“).

 Výuka je zpestřena motivačními tréninky a besedami se špičkovými trenéry a hráči (Vítězslav Lavička, Luděk Klusáček, Ivan Hašek, Jakub Dovalil). 

 

Pedagogické lyceum – humanitní zaměření, školné 10 000,- Kč/rok

Hodiny povinně volitelných předmětů budou využity ke zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků,  posílení hodin tělesné výchovy (třetí hodina TV), v další zajímavé nabídce budou předměty pedagogika, psychologie, mediální komunikace, sociologie či základy latiny.

Vzhledem k výši školného nehradí zřizovatel exkurze ani náklady na kurzy.

 

Praxe žáků oboru Pedagogické lyceum, které probíhají od třetího ročníku jsou situovány do mateřských škol, základních škol či sportovních klubů.

 Pro nejlepší vybrané žáky sportovního oboru možnost zahraničních stáží ve sportovních klubech nebo profesionálních tuzemských klubech.

Absolventi získávají kvalifikaci asistenta, mohou pracovat pro fit centra, sportovní oddíly, organizace obchodující se sportovním zařízením, vybavením, potravinovými doplňky, výživou sportovců, dále se uplatňují jako osobní trenéři, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti. Doporučujeme však následné studium na vysokých školách.

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
školní vzdělávací program Humanitní studia

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 1. 3. 2018 přihlášku ke studiu na  Bohemia - Hotelové škole a Střední pedaagogické škole a Základní škole s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek                     0 - 60 bodů

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku                  0 – 5 bodů
průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku                  0 – 5 bodů
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku                  0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku         0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku         0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku         0 – 5 bodů

podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy
v případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče                                                      0 – 10 bodů

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a  výše uvedených skutečností.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 20.

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2018/2019 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 60 uchazečů (Tělesná výchova a sport 30, Humanitní studia 30). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  Na základě zájmu uchazečů bude škola otevírat třídy do 23 žáků nebo třídy v počtu 26 až 30 žáků.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení.
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta